Eixo 7: Apostamos por unha economía social e sostible

 • Establecendo políticas que fomenten que o desenvolvemento da estructura productiva permita extender o benestar á cidadanía
 • Que a creación de emprego de calidade se convirta na prioridade de políticas activas implantadas desde a Xunta
 • Apostando pola importancia da política económica en toda a súa amplitude e estratexia
 • Que fomente decididamente a responsabilidade social corporativa, incluida a dimensión da sostenibilidade.
 • Que promova o uso eficiente e eficaz dos recursos na dirección dunha economía circular
 • Que establezca as bases institucionais e financieiras dunha auténtica política industrial galega.
 • Que avancemos cara unha acción concertada nos sectores estratéxicos e de futuro.
 • Que se revitalice o papel das institucións de promoción económica de Galicia coma o IGAPE
 • Que dinamicen e potencien as políticas do medio rural en sectores coma o forestal, enerxías renovables, ou agrogandeiro, entre outros.
 • Que facilite a implantación de novas empresas e propicie a diversificación das existentes mediante unha política activa
 • Que promova unha potente estratexia galega de I+D+I que poña en rede a administración, universidades, empresas e capital.
 • Que propicie máis e mellor a internacionalización das empresas galegas.
 • Que implemente medidas na xestión da administración e no sector público empresarial, encaminadas a garantir a eficiencia no uso dos recursos públicos escasos.