Eixo 4: Somos transparentes, abertos e temos un compromiso ético

 • Un PSdeG que demande exemplaridade aos seus cargos e representantes
 • Un PSdeG que aposte decididamente pola capacidade e o mérito dos seus cargos e representantes
 • Un PSdeG que fomente e valore a actividade na sociedade d@s militantes
 • Un PSdeG coa máxima transparencia nas súas finanzas, incluindo a rendición detallada e transparente ante o CNG con carácter anual
 • Un PSdeG que avance cara as primarias abertas para a elección d@ candidat@ á presidencia da Xunta
 • Que @s militantes teñan dereito a acceder de forma sinxela a toda a información relevante do partido
 • Un PSdeG que non confunda as responsabilidades políticas coas penais, propiciando a asunción das primeiras sen agardar a unha resolución penal
 • Un PSdeG que asuma un comité de ética operativo e con autoridade
 • Un PSdeG que impulse a eliminación total dos aforamentos
 • Un PSdeG que aplique a prohibición da acumulación de cargos
 • Un PSdeG que evite situacións de perpetuación nos altos cargos e avance na limitación de mandatos
 • Un PSdeG que propicie e faga atractiva a incorporación de membr@s recoñecidos da sociedade civil
 • Un PsdeG que establezca relacións estables e fluidas cos sectores máis dinámicos da sociedade; universidade, cultura, economía, etc.

IMG_20170918_121218-1